Bổ sung nguồn nguyên liệu:

Không giống các nguyên liệu gián tiếp hoặc việc cung cấp các hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng, nguyên vật liệu thô đáp ứng vai trò chiến lược và vì vậy đòi hỏi một quy trình cần nhiều nhân lực và phức tạp hơn để mua được. IMI có sự tinh thông đặc trưng nhằm tìm ra nguồn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao dịch cho khách hàng. Bộ phận hậu cần và kế hoạch của chúng tôi có thể chắc chắn rằng nguyên vật liệu thô của khách hàng đang có trong nhà máy theo kế hoạch gia tăng hiệu quả sản xuất toàn diện.