Giải pháp

Với sức ép chi phí gia tăng, việc sáp nhập, nhượng lại và thương trường không thể dự đoán được, doanh nghiệp khách hàng cần tập trung vào năng lực then chốt, như cải tiến chất lượng sản phẩm và gia tốc việc phân phối sản phẩm và dịch vụ. Hãy để Tập đoàn Industrial Motion quản lý nguồn nguyên liệu, sửa chữa, định cỡ và các dịch vụ thu mua, cho phép khách hàng thăm dò các chiến lược mới, cải tiến dịch vụ khách hàng và cắt giảm tổng chi phí quyền sỡ hữu của khách hàng.